Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE NIEUWE LEIDER, 

gevestigd en kantoorhoudende te Oosterhout aan het Helleke 8 

Artikel 1 Definities 

Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 

– opdrachtnemer: De Nieuwe Leider; 

– opdrachtgever: de partij die opdracht geeft c.q. door ondertekening van een 

geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene 

voorwaarden aanvaardt; 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

lid 1 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen 

opdrachtnemer en opdrachtgever deze “Algemene Voorwaarden” van toepassing. 

Voor zover deze algemene voorwaarden en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst 

tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst boven de 

bepalingen van deze algemene voorwaarden. 

lid 2 

Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) 

overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarbij de toepasselijkheid van deze 

“Algemene Voorwaarden” niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen. 

lid 3 

De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, ook indien 

daarna eerder door opdrachtgever is verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3 

lid 1 

Door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn steeds 

vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn steeds gebaseerd op 

uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en binnen normale 

werktijden. 

lid 2 

Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod 

binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

lid 3 

De bij de aanbieding opgegeven prijs/prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de 

op dat moment kostenbepalende factoren. 

Artikel 4 

lid 1 

Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en 

opdrachtgever ondertekende overeenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen. 

lid 2 

Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde staat het partijen vrij de totstandkoming van 

een overeenkomst op andere wijze te bewijzen. 

lid 3 

Een overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van het in de overeenkomst 

omschreven project, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit 

dat deze voor een andere bepaalde tijd dan wel voor onbepaalde tijd is aangegaan. 

Artikel 5 

lid 1 

Voor de aard en omvang van de overeenkomst is de door beide partijen ondertekende 

overeenkomst respectievelijk opdrachtbevestiging bindend. 

De overeenkomst is gebaseerd op de voorafgaand daaraan door opdrachtgever aan 

opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer 

te geven. 

lid 2 

De overeenkomst omvat alleen die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en 

in de schriftelijke overeenkomst vastgelegd. 

lid 3 

Aan enige afwijking van of aanvulling op de omvang en aard van de overeengekomen 

werkzaamheden zoals in de overeenkomst omschreven is opdrachtnemer niet gebonden, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen. 

In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen honorarium alsook de 

overeengekomen termijn voor uitvoering van de werkzaamheden dienovereenkomstig aan te 

passen. 

Indien een afwijking of aanvulling zoals hiervoor bedoeld leidt tot een langere termijn voor 

afronding van de werkzaamheden zal opdrachtnemer nimmer aansprakelijk zijn wegens 

termijnoverschrijding. 

Artikel 6 

lid 1 

Opdrachtnemer zal de door haar opgenomen werkzaamheden op zorgvuldige wijze uitvoeren 

en zich ervoor inspannen dat het door opdrachtgever bij de overeenkomst beoogde doel wordt 

verwezenlijkt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het daarbij om 

een inspanningsverplichting van opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer niet kan garanderen 

dat het door opdrachtgever bij de overeenkomst beoogde doel wordt bereikt. 

Artikel 7 

lid 1 

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie de opdracht wordt uitgevoerd. 

Alle opdrachten worden beschouwd uitsluitend aan opdrachtnemer te zijn gegeven, ook 

indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat een opdracht 

door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 

2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

lid 2 

Behoudens voor zover dit valt binnen de zorgplicht van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer 

eerst dan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan 

waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever daarvoor vooraf toestemming heeft 

verleend. 

lid 3 

Indien opdrachtnemer dit naar haar oordeel voor een goede uitvoering van de overeenkomst 

noodzakelijk of wenselijk acht, is opdrachtnemer gerechtigd derden bij de uitvoering van de 

overeengekomen werkzaamheden te betrekken. 

Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer geen derden bij de uitvoering van 

de overeenkomst mogen betrekken. 

lid 4 

Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden 

betrekt en deze derden hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken is 

opdrachtnemer gerechtigd, en daartoe door opdrachtgever middels aanvaarding van de 

toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke 

aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden. 

Artikel 8 

lid 1 

Opdrachtgever dient al die gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer nodig oordeelt voor 

het correct uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tijdig en in de door 

opdrachtnemer gewenste vorm en wijze ter beschikking stellen. 

lid 2 

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent alle 

feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang 

kunnen zijn. 

lid 3 

Opdrachtgever staat jegens opdrachtnemer in voor de juistheid, volledigheid en 

betrouwbaarheid van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en 

bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, behoudens voorzover uit de aard van 

de opdracht anders voortvloeit. 

Op verzoek van opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden aan 

opdrachtgever geretourneerd. Opdrachtnemer is echter gerechtigd ten behoeve van haar eigen 

dossier van die bescheiden kopieën te maken. 

lid 4 

Desverzocht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer een geschikte werkruimte ter beschikking 

stellen met passende voorzieningen en ervoor zorgdragen dat, indien en voorzover in een 

voorkomend geval van toepassing, medewerkers van opdrachtgever beschikbaar zijn en de 

van hen verlangde medewerking verlenen. 

lid 5 

Indien door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde 

gegevens, bescheiden en/of medewerkers door opdrachtgever vertraging optreedt in de 

uitvoering van de opdracht, zijn alle daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honorarium 

voor rekening van opdrachtgever. 

lid 6 

Indien de uitvoering van een overeenkomst in verschillende fasen is overeengekomen, is 

opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van een volgende fase op te schorten totdat 

opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 9 

lid 1 

De termijn waarin de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd gaat in 

op het laatste der navolgende tijdstippen: 

a de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 

b de dag van ontvangst van opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de 

werkzaamheden noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, specificaties en 

dergelijke; 

c de dag van ontvangst door opdrachtgever van hetgeen door opdrachtgever bij 

vooruitbetaling dient te worden voldaan; 

lid 2 

Indien aan opdrachtnemer blijkt dat zij een overeenkomst of onderdeel daarvan om enigerlei 

reden niet kan uitvoeren op of vóór het overeengekomen tijdstip, zal opdrachtnemer 

opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk melding maken en zal in onderling overleg 

terzake een nieuwe datum worden bepaald dan wel worden bezien op welke andere wijze of 

welke andere locatie de overeenkomst kan worden uitgevoerd, een en ander zonder dat 

opdrachtgever terzake enige aanspraak op schadevergoeding jegens opdrachtnemer geldend 

zal kunnen maken. 

lid 3 

Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde zijn overeengekomen termijnen nimmer te 

beschouwen als fatale termijn, tenzij in een voorkomend geval uitdrukkelijk schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

Indien naar mening van opdrachtgever opdrachtnemer de werkzaamheden niet binnen de 

overeengekomen termijn heeft afgerond, dient opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke 

te worden gesteld alvorens verzuim kan intreden. 

Artikel 10 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden elke van de wil van opdrachtnemer 

onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de 

overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk 

verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, 

burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of 

ernstige storingen binnen de onderneming van opdrachtnemer of van door haar bij de 

uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. 

Artikel 11 

lid 1 

Behoudens ingeval van trainingen en cursussen, waarvoor het in lid 3 van dit artikel bepaalde 

geldt, kunnen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een overeenkomst te allen tijde 

opzeggen, met dien verstande dat een opzegging schriftelijk dient te geschieden en met 

inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden, alsook met dien verstande 

dat ingeval van een overeenkomst voor bepaalde tijd opzegging slechts plaats kan vinden 

tegen het einde van de overeengekomen tijd dan wel tegen het einde van een lopende 

verlengingsperiode. 

Indien, gezien de overwegende belangen van opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever de 

tijdsduur tussen opzegging en beëindiging kennelijk onredelijk kort of lang is, zal, in 

afwijking van het in de voorgaande volzin bepaalde, behoudens ingeval van cursussen en/of 

trainingen waarvoor het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt, kunnen worden opgezegd met 

inachtneming van een termijn en tegen een dag die gezien de wederzijdse belangen redelijk is. 

lid 2 

Indien de overeenkomst voortijdig respectievelijk tussentijds wordt opgezegd, en deze 

opzegging aan opdrachtgever is toe te rekenen, is opdrachtnemer gerechtigd tot het volledige 

honorarium als ware de opdracht volledig voltooid. 

In het andere geval zal opdrachtnemer gerechtigd zijn tot een honorarium naar rato van de 

verrichte werkzaamheden. In dit laatste geval is opdrachtgever tevens gehouden 

opdrachtnemer de kosten te vergoeden voor de als gevolg van de opzegging bij 

opdrachtnemer ontstane bezettingsverliezen en de kosten van de opdrachtnemer ten behoeve 

van opdrachtgever eventueel bij derden gereserveerde capaciteiten die (elders) kan worden 

ingezet, een en ander behoudens indien en voorzover in geval van een opzegging door 

opdrachtgever die opzegging het gevolg is van toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van 

opdrachtnemer welke een buitengerechtelijke ontbinding door opdrachtgever zouden 

rechtvaardigen. 

lid 3 

Indien de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ziet op een door 

opdrachtnemer te verzorgen cursus en/of training zal, indien deze cursus en/of training door 

opdrachtgever wordt geannuleerd, opdrachtgever de navolgende vergoedingen aan 

opdrachtnemer verschuldigd zijn: 

a indien annulering plaatsvindt meer dan een maand vóór de aanvangsdatum 

respectievelijk de eerste trainings- en/of cursusdag van de overeengekomen cursus 

en/of training zal opdrachtgever 50 % terzake van het voor die cursus en/of training 

totale overeengekomen honorarium verschuldigd zijn; 

b indien annulering plaatsvindt in een periode gelegen tussen twee weken en één maand 

vóór de aanvangsdatum respectievelijk de eerste trainings- en/of cursusdag van de 

cursus en/of training zal opdrachtgever een bedrag gelijk aan 75 % van het gehele voor 

die cursus en/of training overeengekomen honorarium verschuldigd zijn. 

c indien de annulering plaatsvindt binnen één week vóór de aanvangsdatum 

respectievelijk eerste trainings- en/of cursusdag van een cursus en/of training, dan wel 

tijdens de duur daarvan om welke reden dan ook wordt beëindigd zal opdrachtgever 

100 % van het terzake die cursus en/of training totaal overeengekomen honorarium 

verschuldigd zijn. 

lid 4 

Indien door opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst respectievelijk 

de overeengekomen cursus en/of training conferentieruimte is gehuurd en/of besproken zal 

opdrachtgever in geval van annulering en/of (tussentijdse) opzegging door opdrachtgever de 

in verband daarmee door opdrachtnemer gemaakte kosten dienen te vergoeden. 

lid 5 

Indien na opzegging respectievelijk annulering opdrachtnemer extra werkzaamheden dient te 

verrichten in verband met de eventuele overdracht van de werkzaamheden aan derden of 

anderszins afwikkeling van de overeenkomst, is opdrachtnemer gerechtigd deze 

werkzaamheden aan opdrachtgever tegen de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven in 

rekening te brengen. 

Artikel 12 

lid 1 

Opdrachtgever alsook de door haar aan te wijzen deelnemers aan een cursus en/of training 

is/zijn gehouden aan de door opdrachtnemer in verband met die cursus en/of training gegeven 

instructies gehoor te geven. 

lid 2 

Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor gedragingen van opdrachtgever en/of 

deelnemers en eventueel daaruit voortvloeiende schade aan opdrachtgever en/of derden in 

verband met de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk cursus en/of training. 

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken terzake. 

lid 3 

Indien een deelnemer tijdens een cursus en/of training niet permanent en op alle cursus en, 

indien van toepassing, niet op alle trainings- en/of cursusdagen aanwezig is, is opdrachtnemer 

gerechtigd de betreffende deelnemer van het verder bijwonen van de betreffende cursus en/of 

training uit te sluiten. In die gevallen zal opdrachtgever het gehele terzake verschuldigd 

honorarium alsook de gehele terzake verschuldigde kosten aan opdrachtnemer verschuldigd 

zijn. 

lid 4 

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deelnemers die cursussen en/of trainingen 

verstoren of de uitvoering daarvan verhinderen de toegang tot de betreffende cursus en/of 

training te ontzeggen en van verdere deelname uit te sluiten. De laatste volzin van het 

voorgaand lid van dit artikel is in deze gevallen van toepassing. 

Artikel 13 

lid 1 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoudt opdrachtnemer zich alle 

intellectuele eigendomsrechten voor op alle producten van de geest welke opdrachtnemer 

gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering 

van de overeengekomen werkzaamheden en/of bij de uitvoering van die werkzaamheden 

gebruikt, een en ander in de ruimste zin des woords en waaronder begrepen, doch daartoe niet 

beperkt, alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens, adviezen, rapporten, computer- 

programma’s, modules, concepten, methodes, etc., alsook door opdrachtnemer opgestelde 

ontwerpen daarvan. 

Opdrachtgever zal niets van de in de voorgaande volzin bedoelde gegevens en dergelijke op 

enigerlei wijze al dan niet middels derden mogen verveelvoudigen of openbaar maken zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 

lid 2 

Het is opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) de in het voorgaande lid bedoelde 

gegevens en dergelijke aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van het 

deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

lid 3 

Opdrachtgever zal de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gegevens, materialen en 

dergelijke voor geen ander doel mogen gebruiken dan waarvoor deze zijn verstrekt, en staat er 

jegens opdrachtnemer voor in dat ook haar personeel alsook de door haar aangewezen 

deelnemers aan cursussen en/of trainingen zich aan het bepaalde in dit artikel zullen houden. 

Artikel 14 

lid 1 

Behoudens voorzover opdrachtnemer uit hoofde van de wet of zijn beroep tot bekendmaking 

verplicht is, zal opdrachtnemer geheimhouding betrachten van alle door opdrachtgever aan 

opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens voorzover deze vertrouwelijk van aard zijn 

en de vertrouwelijkheid daarvan voor opdrachtnemer redelijkerwijs kenbaar is. 

lid 2 

Opdrachtnemer zal de door opdrachtgever verstrekte informatie niet aanwenden voor een 

ander doel dan waarvoor zij werd verstrekt, behoudens ingeval opdrachtnemer voor zichzelf 

optreedt in een tuchtrechtelijke, civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure waarbij die 

informatie van belang kan zijn. 

lid 3 

Opdrachtnemer zal de in de beide voorgaande leden van dit artikel bedoelde verplichtingen 

tevens opleggen aan door hem bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden 

ingeschakelde derden. 

lid 4 

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is opdrachtgever niet 

gerechtigd de inhoud van rapporten, adviezen of andere van opdrachtnemer afkomstige 

gegevens, materialen en dergelijke, van welke aard dan ook, die niet zijn opgesteld of strekt 

met het doel derden daarvan kennis te doen nemen, openbaar te maken. 

Opdrachtgever zal ervoor zorg dienen te dragen dat derden ook niet anderszins van de in de 

voorgaande volzin bedoelde informatie kennis kunnen nemen. 

Artikel 15 

lid 1 

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de 

overeengekomen werkzaamheden respectievelijk de uitkomst van de verleende opdracht. 

lid 2 

Tenzij bij een overeenkomst een vast honorarium voor een bepaalde opdracht is 

overeengekomen, zal het aan opdrachtnemer toekomende honorarium worden berekend naar 

rato van de werkelijk bestede uren volgens bij opdrachtnemer ten tijde van de uitvoering van 

de overeenkomst gebruikelijke uurtarief. 

lid 3 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd, 

indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de totstandkoming van de 

overeenkomst en de afronding van de overeengekomen werkzaamheden, de prijzen van lonen, 

sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, wijzigingen ondergaan, de 

overeengekomen tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. 

lid 4 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen brengt opdrachtnemer het honorarium, eventueel 

vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, per maand aan 

opdrachtgever in rekening. 

De omzetbelasting over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen 

wordt afzonderlijk in rekening gebracht. 

lid 5 

Voorzover in de overeenkomst niet uitdrukkelijk is aangegeven dat de door opdrachtnemer in 

verband met de overeenkomst te maken onkosten in de overeengekomen prijzen zijn 

begrepen, is opdrachtnemer gerechtigd de door haar gemaakte onkosten separaat bij 

opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 16 

lid 1 

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen binnen 30 dagen na de 

verzenddatum respectievelijk terbeschikkingstelling respectievelijk uitvoering van de 

betreffende stukken, informatie, werkzaamheden of zoveel eerder als opdrachtgever van de 

betreffende stukken, informatie, materialen en/of uitvoering kennis heeft genomen, te zijn 

ingediend, welke termijn van 30 dagen als vervaltermijn te gelden heeft. 

Dit laatste is slechts anders indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs 

niet eerder heeft kunnen constateren en een schriftelijke reclame is ontvangen binnen 30 

dagen nadat opdrachtgever van het gebrek redelijkerwijs kennis had kunnen nemen. 

lid 2 

Reclames met betrekking tot de hoogte van de door opdrachtnemer verzonden facturen dienen 

schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden gemeld, welke termijn als 

vervaltermijn te gelden heeft. 

lid 3 

Reclames zoals in de voorgaande leden bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van 

opdrachtgever niet op. 

lid 4 

In geval naar het oordeel van opdrachtnemer sprake is van een terechte reclame, heeft 

opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het 

kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde prestatie of het geheel of 

gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het 

door opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 

Opdrachtnemer is niet tot een andere wijze van herstel of (schade-)vergoeding, in welke vorm 

dan ook, gehouden. 

Artikel 16 

lid 1 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het in de navolgende leden van 

dit artikel bepaalde, dienen betalingen aan opdrachtnemer netto binnen 14 dagen na 

factuurdatum in Nederlandse valuta te geschieden door middel van overmaking ten gunste 

van door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, welke voormelde termijn van 14 

dagen als fatale termijn te gelden heeft. 

lid 2 

Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking plaats te vinden op de 

wijze zoals is overeengekomen. 

Opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten, dan wel 

te verrekenen met (vermeende) vorderingen op opdrachtnemer. 

lid 3 

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te 

verlangen, waarbij ingeval van een tevoren vastgelegd project, cursus en/of training te gelden 

heeft dat het totale terzake verschuldigde honorarium tenminste 14 dagen vóór aanvang 

respectievelijk de eerste trainings- en/of cursusdag van het betreffende project, cursus en/of 

training met inachtneming van het in de voorgaande leden van dit artikel betaald dient te zijn. 

lid 4 

Opdrachtnemer is gerechtigd om, alvorens haar werkzaamheden aan te vangen, van 

opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van al diens 

betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer. 

lid 5 

Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van verdere werkzaamheden op te schorten indien 

opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van diens betalingsverplichtingen, dan wel niet 

voldoet aan diens verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in één of meer 

van diens verplichtingen jegens opdrachtnemer, ook in geval een vaste termijn voor afronding 

van de werkzaamheden is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van 

opdrachtnemer de overeenkomst in dat geval te ontbinden en/of volledige schadevergoeding 

te vorderen, en onverminderd de dan overigens aan opdrachtnemer toekomende rechten. 

lid 6 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen strekken alle betalingen van opdrachtgever hoe 

ook genaamd, in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 

verschenen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, 

waarbij, ingeval meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, de betaling in de eerste plaats 

strekt in mindering van de hoofdsom van de factuur van de oudste datum. 

lid 7 

Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever van 

rechtswege in verzuim en aan opdrachtnemer, zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, 

vanaf de vervaldag der onbetaalde factuur/facturen een rente verschuldigd gelijk aan de 

wettelijke rente. 

lid 8 

Indien opdrachtgever ingevolge het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde in verzuim 

is geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij opdrachtnemer op opdrachtgever openstaande 

vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 17 

Alle door opdrachtnemer in verband met de invordering van vorderingen op opdrachtgever te 

maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever, 

waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend naar rato van de te vorderen 

hoofdsom dan wel naar rato van de waarde van de anderszins van opdrachtgever te vorderen 

prestatie, op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal 

€ 125,– zullen bedragen, alsmede met dien verstande dat opdrachtnemer te allen tijde 

gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen, 

voorzover deze meer bedragen dan het op navolgende wijze berekende bedrag. De 

buitengerechtelijke kosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom, dan wel over de 

waarde van de anderszins van opdrachtgever te vorderen prestatie, als volgt: 

– over de eerste € 3.000,– : 15 %; 

– over het meerdere tot € 6.000,– : 10 %; 

– over het meerdere tot € 14.500,– : 8 %; 

– over het meerdere tot € 59.000,– : 5 %; 

– over het meerdere boven € 59.000,– : 3 %. 

Artikel 18 

lid 1 

Met inachtneming van het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde is, indien bij de 

uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zich onverhoopt een gebeurtenis, 

waaronder begrepen een nalaten, voordoet, die tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, 

de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de 

directie of leidinggevende ondergeschikte van opdrachtnemer, beperkt tot het bedrag dat in 

het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt 

uitbetaald, met dien verstande dat, indien de betreffende verzekeraar van opdrachtnemer, 

niettegenstaande de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, om enigerlei reden niet tot 

uitkering overgaat, in dat geval de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zal zijn tot 

het honorarium exclusief omzetbelasting van opdrachtgever voor de betreffende opdracht, dit 

tot een maximum van het honorarium exclusief omzetbelasting over de laatste zes maanden 

voorafgaande aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met dien verstande 

dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in dat geval te allen tijde zal zijn beperkt tot een 

bedrag van maximaal € 20.000,–. 

lid 2 

Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is 

uitgesloten. 

lid 3 

Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat buiten Nederland gevestigde 

personen worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van die overeenkomst te 

verrichten, zal opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze (rechts- 

)personen onverhoopt mochten worden gemaakt. 

lid 4 

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vervalt ieder 

vorderingsrecht van opdrachtgever op opdrachtnemer één jaar na het ontstaan van schade of 

een begin daarvan. 

Artikel 19 

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden en daaruit 

voortvloeiende kosten, schaden en interesten, als direct of indirect gevolg van de uitvoering 

door opdrachtnemer van de overeenkomst met opdrachtgever. 

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in dat verband tevens voor aanspraken van derden 

met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten terzake de opdrachtgever aan 

opdrachtnemer verstrekte materiaal en/of gegevens. 

Opdrachtgever garandeert aan opdrachtnemer dat informatiedragers, electronische bestanden, 

software en dergelijke, die door opdrachtgever aan opdrachtnemer in het kader van de 

overeenkomst worden verstrekt, vrij zijn van virussen en (andere) defecten. 

Artikel 20 

lid 1 

Onverminderd het in de voorgaande artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is 

opdrachtnemer gerechtigd, indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan 

één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever gesloten overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of 

opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit voornoemde overeenkomst kan voldoen, ingeval 

van faillissement, surseance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie van opdrachtgever, 

geheel of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf of een 

belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, hetzij zonder 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden 

op te schorten, hetzij deze, voorzover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij het recht van 

opdrachtnemer op vergoeding van door opdrachtnemer geleden schade respectievelijk 

gederfde winst onverlet blijft. 

lid 2 

Ingeval van ontbinding, zoals in het vorige lid bedoeld, wordt het aan opdrachtnemer 

verschuldigde overeengekomen honorarium, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds is 

betaald en de door opdrachtnemer bespaarde kosten, onmiddellijk opeisbaar. 

lid 3 

Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die 

opdrachtnemer op dat moment op opdrachtgever heeft, terstond volledig opeisbaar zijn. 

Artikel 21 

Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers ieder hoofdelijk 

verbonden voor de nakoming van de uit de betreffende overeenkomst voor hen 

voortvloeiende verplichtingen jegens opdrachtnemer. 

Artikel 22 

Naast opdrachtnemer komen alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst met 

opdrachtgever door opdrachtnemer zijn ingeschakeld een beroep toe op deze algemene 

voorwaarden en de daarin opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid. 

Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van opdrachtnemer met inbegrip van hun 

eventuele erfgenamen, indien en voorzover zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij de 

onderneming van opdrachtnemer hebben verlaten. 

Artikel 23 

lid 1 

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, 

is toepasselijkheid Nederlands recht. 

lid 2 

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement 

van de Arrondissementsrechtbank te Breda, Nederland, onverminderd het recht van 

opdrachtnemer om een geschil aanhangig te maken bij de volgens de Wet anderszins 

bevoegde rechter in Nederland.