Privacyverklaring

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 1. Privacybeleid: het door De Nieuwe Leider  vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. De Nieuwe Leider : de werkmaatschappijen / handelsnamen waarvoor het Privacybeleid geldt, t.w. Reinwout beheer B.V. en Sales Optimum B.V.
 3. Website: de website van De Nieuwe Leider onder www.denieuweleider.nl
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van De Nieuwe Leider verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 6. Opdrachtgever, Client: elke derde die met De Nieuwe Leider een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door De Nieuwe Leider verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Algemeen

De Nieuwe Leider is al sinds 2005 een trainings- en adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van De Nieuwe Leider worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. De Nieuwe Leider behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de AVG. De Nieuwe Leider handelt voor wat die persoonsgegevens betreft tevens in overeenstemming met de beroepscode van de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches, NOBCO. Aanvullend is voor (vaste en freelance) medewerkers van De Nieuwe Leider een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

Artikel 1 – Doelstellingen van vastleggingen en verwerkingsgrond zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld leiderschapstrainingen of bedrijfsintern project;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;
  het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van De Nieuwe Leider;
 • het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Artikel 2 – De volgende persoonsgegevens worden door De Nieuwe Leider verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
 • gegevens voor de organisatie van het onderwijs;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

Artikel 3 – De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • degenen die:
  • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
  • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
  • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
  • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
  • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De Nieuwe Leider zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of
  • trainingen die via derden geleverd worden.

Artikel 4 – Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door De Nieuwe Leider steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG is bepaald.

Medewerkers van De Nieuwe Leider zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG dienen te behandelen. Voor zover De Nieuwe Leider derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 5 – Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door De Nieuwe Leider niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Uw gegevens worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen. Binnen de AVG is opslag buiten de EU toegestaan mits een bedrijf aan strenge privacy voorwaarden voldoet. Vanzelfsprekend zien wij er op toe dat onze samenwerkingspartners voldoen, conform artikel 46, lid 2, punt F van de AVG, aan deze voorwaarden.

Artikel 6 – Beveiliging, bewaring en verwijdering

De Nieuwe Leider heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Concreet vertaalt dit zich in maatregelen met betrekking tot:

 • Beveiligingsbeleid
 • Beveiligingsorganisatie
 • Classificatie en beheer van de bedrijfsmiddelen
 • Beveiligingseisen ten aanzien van het personeel
 • Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
 • Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen
 • Toegangsbeveiliging
 • Ontwikkeling en onderhoud van systemen
 • Informatiebeveiliging Incidentmanagement
 • Continuïteitsmanagement
 • Naleving

De Nieuwe Leider ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de AVG blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, tot maximaal 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 7 – Verstrekking van gegevens binnen De Nieuwe Leider

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen De Nieuwe Leider uitsluitend verstrekt aan medewerkers van De Nieuwe Leider die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 8 – Verstrekking van gegevens aan derden

De Nieuwe Leider zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • de doorgifte geschiedt aan een door De Nieuwe Leider voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker De Nieuwe Leider een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;
 • doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van leermiddelen

en / of

 • De Nieuwe Leider op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Gegevensverwerkers

Previder

Previder fungeert als hostingpartij en faciliteert e-mail voor De Nieuwe Leider. Previder verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Previder heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Previder is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Mailchimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Links naar externe partijen

Op onze website kunnen enkele links naar websites van andere partijen worden opgenomen. De Nieuwe Leider draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

Artikel 9 – Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van De Nieuwe Leider kan hij/zij De Nieuwe Leider een e-mail te sturen naar info@denieuweleider.nl

Artikel 10 – Cookies

De website van De Nieuwe Leider maakt gebruik van cookies. U kunt uw voorkeuren ten aanzien van cookies aanpassen:

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Doubleclick

DoubleClick Floodlight-cookies stellen ons in staat om te begrijpen of u bepaalde acties op onze website (s) uitvoert nadat u een van onze display- / videoadvertenties die via DoubleClick op Google of andere platforms worden weergegeven, hebt gezien of erop hebt geklikt. DoubleClick gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u zich op onze website (s) heeft beziggehouden, zodat zij u vervolgens gerichte advertenties kunnen laten zien. Deze cookies worden alleen geplaatst als u daarmee akkoord gaat.

YouTube

We nemen video’s op, of voegen links toe naar video’s van YouTube. Als gevolg hiervan kunnen cookies van YouTube geplaatst worden wanneer u een pagina bezoekt met ingesloten inhoud van YouTube.

Artikel 11 – Wijzigingen in het Privacybeleid

De Nieuwe Leider behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. De Nieuwe Leider adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 01-11-2020.

Uw gegevens worden door De Nieuwe Leider zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met ons. Dit kan schriftelijk: De Nieuwe Leider., Allersma 79, 5655 CC Eindhoven; via email: info@denieuweleider.nl of telefonisch op 06 29 072 145.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.